ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนการอบรม"หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ"Health Policy and Strategy Training Program(HPT)รุ่นที่ 5

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 17-12-2564 125 ดาวน์โหลดเอกสาร