ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ รุ่นที่ 2

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 15-12-2564 208 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (https://bit.ly/uphope2)