สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง รพ.สำโรงทาบและ รพ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-12-2564 157

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง รพ.สำโรงทาบและ รพ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง