สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก รพ.สนม จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-12-2564 233

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก รพ.สนม จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง