สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.สต. ในจังหวัดสุรินทร์ 17 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-12-2564 467

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 3 รายการ รพ.สต. ในจังหวัดสุรินทร์  17 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง