สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.จรัส...ต.จรัส...อำเภอ.บัวเชด....จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-12-2564 192 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.จรัส...ต.จรัส...อำเภอ.บัวเชด....จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง