สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigeator) ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว รพ ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 07-12-2564 196

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigeator) ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว รพ ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง