ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 01-12-2564 152 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ socadmin.tu.ac.th.หัวข้อ ข่าวสาร ภายในวันที่  10 ธันวาคม 2564 ผู้ประสานงาน คุณขวัญกมล  เรืองโรจน์  โทร 02 696 5504