ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 26-11-2564 181 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ,สาธารณสุขอำเภอทุกเภอ

          ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 กพ. - 29 พค.65 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 936074,949151 E-mail:nsccmunews@gmail.com รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้