สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว รพ.ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-11-2564 92

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว รพ.ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง