สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.บ้านปรึ่ง..ต.บะ..อำเภอ.ท่าตูม.จังหวัดสุรินทร์...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-11-2564 105 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.บ้านปรึ่ง..ต.บะ..อำเภอ.ท่าตูม.จังหวัดสุรินทร์...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง