สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.บ้านสาโรช..ตำบลพรมเทพ.อำเภอ.ท่าตูม. จังหวัดสุรินทร์ .จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-11-2564 115 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.บ้านสาโรช..ตำบลพรมเทพ.อำเภอ.ท่าตูม. จังหวัดสุรินทร์ .จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง