สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.โพนครก..อำเภอ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-11-2564 98 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำการ..รพ.สต.โพนครก..อำเภอ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง