ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ"Update การจัดการโรคเรื้อรังในสถานการณ์โควิด-19"

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 11-11-2564 139 ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.bcnpb.ac.th