สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-11-2564 131 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)