สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบแปลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครี่อข่าย จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลจอมพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-11-2564 161

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบแปลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครี่อข่าย จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลจอมพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง