สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ mAs โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-11-2564 112

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศ จัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ mAs โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุง