ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4521

Open24/06/2565 เวลา 13:20:27
วันที่ใช้รถ 30 มิ.ย. 65 เวลา 15:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 65 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ ศิโรรัตน์ ศรีรินทร์ชัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ รับคณะตรวจ
รายละเอียด

นข 4829

Open25/05/2565 เวลา 16:07:15
วันที่ใช้รถ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมิน GPP ร้านยา
รายละเอียด

นข 4902

Open27/05/2565 เวลา 09:46:33
วันที่ใช้รถ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ออกปฏิบัติงานนิเทศติดตามงานทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด

นข 4881

Open24/06/2565 เวลา 13:31:50
วันที่ใช้รถ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 5043

Open21/06/2565 เวลา 14:00:27
วันที่ใช้รถ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อน
รายละเอียด

นข 4619

Open27/06/2565 เวลา 16:28:29
วันที่ใช้รถ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการ บุรีรัมย์ สสจ.ชัยภูมิ
รายละเอียด

นข 4829

Open13/06/2565 เวลา 16:52:34
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมิน GPP ร้านยา
รายละเอียด

นข 4881

Open23/06/2565 เวลา 13:00:05
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อน
รายละเอียด

นข 4619

Open27/06/2565 เวลา 16:27:52
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจราชการ บุรีรัมย์ สสจ.ชัยภูมิ
รายละเอียด

กค 5043

Open28/06/2565 เวลา 09:27:41
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุทธสินี เกียรติคุณรัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ เตรียมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 107 รายการ