ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829

Open23/02/2564 เวลา 15:05:33
วันที่ใช้รถ 30 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ออกประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอก รพ. ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด

นข 4902

Open04/03/2564 เวลา 14:09:51
วันที่ใช้รถ 30 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางวิลาสินี พิมพ์ทอง   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา
รายละเอียด

นข 4619

Open05/03/2564 เวลา 14:22:04
วันที่ใช้รถ 30 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ/นางสุธาดา   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขต9 ปีงบ2564
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสลักจิต สกุลรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกชุมชนปลอดภัย
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพื้นบ้าน
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสลักจิต สกุลรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกชุมชนปลอดภัย
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ/นางสุธาดา   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขต9 ปีงบ2564
รายละเอียด

กค 5043

Open04/03/2564 เวลา 09:25:05
วันที่ใช้รถ 26 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาฯ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 111 รายการ