ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4521

Open05/03/2564 เวลา 14:23:32
วันที่ใช้รถ 29 เม.ย. 64 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ/นางสุธาดา   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขต9 ปีงบ2564
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขต9 ปีงบ2564
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ นำตัวอย่างส่งจรวจ
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการร้านยา
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 26 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีปี่ 13
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 26 เม.ย. 64 เวลา 06:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 64 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมserviceplan
รายละเอียด

นข 4521

Open21/09/2563 เวลา 13:59:19
วันที่ใช้รถ 23 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางฐาปนิต อมรชินธนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 23 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ รับเยาวชนอบรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 23 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ รับเยาวชนอบรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 23 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ รับเยาวชนอบรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 79 รายการ