ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4619

Open20/01/2564 เวลา 10:15:39
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ คัดเลือกโครงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

กค 5043

Open21/01/2564 เวลา 13:47:45
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นส.อรอุษา ปราสาททอง   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ออกติดตามงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
รายละเอียด

นข 4521

Open21/01/2564 เวลา 13:49:16
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

นข 4829

Open27/01/2564 เวลา 14:24:39
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกมล สกุลวัฒนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ เพื่อไปรับบริจาคโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกมล สกุลวัฒนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ไปขับ7958
รายละเอียด

กค 7958

Open28/01/2564 เวลา 14:24:51
วันที่ใช้รถ 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกมล สกุลวัฒนา   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ เพื่อไปรับบริจาคโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง
รายละเอียด

กค 5043

Open22/01/2564 เวลา 13:56:37
วันที่ใช้รถ 28 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด

กค 6017

Open22/01/2564 เวลา 14:59:31
วันที่ใช้รถ 28 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางจรรยา ป้องนาน   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบกลิ่นมูลสัตว์
รายละเอียด

กค 5043

Open22/01/2564 เวลา 14:29:44
วันที่ใช้รถ 27 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมในการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ
รายละเอียด

กค 6017

Open22/01/2564 เวลา 14:29:22
วันที่ใช้รถ 26 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุกัญญา ดีเสมอ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 95 รายการ