ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กค 6017

Open08/09/2563 เวลา 11:15:13
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ประเมินคุณภาพ รพ.อาหารปลอดภัย
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ไปขับ 6017
รายละเอียด

กค 7958

Open21/09/2563 เวลา 14:00:53
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ติดตั้งโปรแรกมระบบ R9Q โรงพยาบาลกา่บเชิง
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ไปขับ 7958
รายละเอียด

นข 4619

Open23/09/2563 เวลา 10:45:48
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสลักจิต สกุลรักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ รับส่ง วิทยากร ประชุม
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พขร.ลา
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งจนท.เสนอแฟ้ม​ศาลากลาง​
รายละเอียด

นข 4902

Open25/09/2563 เวลา 13:57:16
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 06:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 63 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
รายละเอียด

นข 4521

Open15/09/2563 เวลา 15:17:05
วันที่ใช้รถ 25 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ไปประชุม
รายละเอียด

นข 4902

Open17/09/2563 เวลา 15:00:39
วันที่ใช้รถ 25 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตาม XDR-TB
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 92 รายการ