ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4881

Open12/07/2564 เวลา 16:15:42
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

นข 4619

Open12/07/2564 เวลา 16:14:51
วันที่ใช้รถ 30 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

นข 4521

Open12/07/2564 เวลา 16:13:15
วันที่ใช้รถ 27 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

นข 4902

Open12/07/2564 เวลา 16:12:30
วันที่ใช้รถ 26 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

นข 4619

Open12/07/2564 เวลา 16:11:54
วันที่ใช้รถ 25 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

นข 4521

Open12/07/2564 เวลา 16:10:07
วันที่ใช้รถ 24 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

กค 5043

Open20/07/2564 เวลา 10:22:01
วันที่ใช้รถ 24 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ติดตามกำกับการดำเนินงานสนับสนุนงานสำนักนายทะเบียนจังหวัด
รายละเอียด

นข 4829

Open12/07/2564 เวลา 16:04:28
วันที่ใช้รถ 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการดำเนินงานและร่วมกิจกรรม เยี่ยมส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์
รายละเอียด

กค 5043

Open20/07/2564 เวลา 10:21:16
วันที่ใช้รถ 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ติดตามกำกับการดำเนินงานสนับสนุนงานสำนักนายทะเบียนจังหวัด
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 40 รายการ