ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829

Open20/10/2564 เวลา 16:47:06
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ จัดงาน"วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
รายละเอียด

นข 4521

Open20/10/2564 เวลา 16:52:51
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสรชา งามทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาตร์และนรีเวชวิทยา
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 64 เวลา 07:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ เตรียมการจัดงาน"วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
รายละเอียด

นข 4829

Open19/10/2564 เวลา 10:32:16
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการร้านยา
รายละเอียด

นข 4881

Open20/10/2564 เวลา 16:59:21
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ มอบสิ่งสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

กค 5043

Open20/10/2564 เวลา 09:49:52
วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขกรณีร้องเรียน
รายละเอียด

นข 4881

Open20/10/2564 เวลา 16:58:35
วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ มอบสิ่งสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

นข 4521

Open19/10/2564 เวลา 10:29:00
วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตลาดช่องจอม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 92 รายการ