ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4829

Open22/09/2565 เวลา 10:14:26
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นุชรินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจร้านยา
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ว่าง
รายละเอียด

นข 4619

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ว่าง
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ว่าง
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางศศิภา ชูตาลัด   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ว่าง
รายละเอียด

กค 5043

Open29/09/2565 เวลา 11:05:15
วันที่ใช้รถ 30 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ รับ ATK
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมิน GPP
รายละเอียด

นข 4881

Open26/09/2565 เวลา 17:34:18
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์ 087-8808668   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการ รพ.สต.บ้านโสมน ต.บัวโคก
รายละเอียด

นข 4521

Open28/09/2565 เวลา 18:35:11
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเสาวลักษณ์ ใจเอก   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจรับ รพ.เขวาสินรืนทร์
รายละเอียด

นข 4829

Open25/08/2565 เวลา 17:21:19
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมิน GPP
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 102 รายการ