ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4619

Open22/04/2565 เวลา 14:51:27
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมิน GPP ร้านยา
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเสาวลักษณ์ ใจเอก   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ พขร.ลากิจส่วนตัว
รายละเอียด

นข 4829

Open10/05/2565 เวลา 11:04:32
วันที่ใช้รถ 31 พ.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ออกปฏิบัติงานนิเทศติดตามงานทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด

นข 4521

Open19/04/2565 เวลา 10:38:41
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุชาวดี บุตะเคียน   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการของออทิสติกในปฐมวัย
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
รายละเอียด

นข 4619

Open10/05/2565 เวลา 11:03:29
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ออกปฏิบัติงานนิเทศติดตามงานทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจเขตสุขภาพที่ 9
รายละเอียด

นข 4881

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)
รายละเอียด

นข 4829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 พ.ค. 65 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ ไปราชการเพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายละเอียด

นข 4521

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 28 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระประเทศ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 94 รายการ