สรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

สรุปการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทำสรุปประเด็นสำคัญ และข้อเสนอแนะสำคัญจากการตรวจราชการฯ ในครั้งนี้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้ผ่าน Link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1axjfyNj40YNJOrm9TwvMaWHDfQfbJAlg