แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

มีรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้


ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 5. กลุ่มกฎหมาย
 6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก