เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม