การปรับเปลี่ยนความเร็วอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สป.

เรียน ผอก.รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับลดความเร็วอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต (G-Node,GIN,MPLs และ FTTX) (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)

ขอให้ทุกน่วยอำนวยความแก่เจ้าหน้าที่จาก CAT และ TOT ในการเข้าพื้นที่เพื่อปรับการเชื่อมต่อดังกล่าว