โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพสู่การปฏิบัติด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพสู่การปฏิบัติด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (แห่งใหม่) 

หัวข้อ ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เขตสุขภาพที่ 9
เอกสารที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์