เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

จากการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 กย.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีไผท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

เอกสารจัดทำแผน

หรือที่ URL

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับเขตสุขภาพ

หรือที่ URL

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระดับกระทรวงฯ

หรือที่ URL