การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ทั้งหมด

1. (ร่าง)กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
2. กรอบแนวทางการจัดทำเอกสาร
3. ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562
4. แบบฟอร์มการนำเสนอ
5. แบบฟอร์มเอกสารรับการตรวจราชการ
6. ปฏิทินตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562