ภาพกิจกรรม

มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานบูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประกอบไปด้วยเขตสุขภาพที่ 7 , 8 , 9 และ 10 รวม 20 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “ฮักวิถีภูมิปัญญา อารยธรรมไทอีสาน” โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น จัดมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมอันสำคัญ ในการสร้างกระแสการดูแลสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก

รูปแบบการจัดงานในปีนี้ จะเน้นการนำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทย ให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรู้จัก เชื่อมั่น และชอบใช้สมุนไพรไทย ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางการแพทย์ที่จะนำสู่การประกาศเป็นมรดกของมนุษยชาติของยูเนสโก รูปแบบการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรไทยคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ จึงเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจจะสามารถต่อยอดในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ที่มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่มาชมงานในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและชุมชนต่างๆ รวมทั้งตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งนอกจากผู้ที่มาร่วมงานฯ จะได้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ยังสามารถจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ที่นำมาจำหน่าย อย่างหลากหลาย และร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่จะได้ประโยชน์ไปใช้ดูแลตนเองและคนรอบข้าง ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!