เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์ภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (บร.)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.)

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)

กลุ่มงานนิติการ (นก.)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (คบ.)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.)

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (ทต.)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (ออ.)

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!