เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์ภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (บร.)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.)

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.)

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (คบ.)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (พร.)

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (ทต.)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (ออ.)

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.)

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!