ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 ซึ่งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และได้ย้ายที่ทำการมาที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของสถานีอนามัยชั้นหนึ่งในขณะนั้น โดยทำการรื้อถอนเรือนคนไข้ เดิมออกและได้ถมที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นที่ลุ่มเพื่อมิให้น้ำท่วมถึงโดยการปลูกสร้างในแนวเดียวกันกับสถานีอนามัยเดิม ซึ่งบริเวณดังกล่าว ในอดีตเคยเป็นคูเมืองและกำแพงเมืองชั้นใของจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนราชการบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แทนปลัดกระทรวง ทำหน้าที่ส่วนราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีอำนาจบังคับบัญชา

รายนามนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อดีต - ปัจจุบัน

# รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 ขุนภักดีสุขกิจ 2481 - 2482
2 ขุนวินิจสุขเวช 2483 - 2484
3 ขุนวรศาสตร์เวชการ 2485 - 2493
4 นายวิเศษ บุษประเวศน์ 2494 - 2497
5 นายชัชวาล วีรพันธ์ 2497 - 2499
6 ขุนขจัดสรรพโรค 2500 - 2501
7 นายศิริพันธ์ จาตุรงคกุล 2501 - 2503
8 นายถวิล สุนทรารักษ์ 2503 - 2519
9 นายสกุล มีกังกาล 2519 - 2523
10 นายไชยทอง ไกรโชค 2523 - 2532
11 นายชัยชนะ สุวรรณเวช 2532 - 2534
12 นายนพดล ปฏิทัศน์ 2534 - 2539
13 นายจตุรงค์ ธีระกนก 2539 - 2540
14 นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 2540 - 2542
15 นายนรังสันต์ พีรกิจ 2542 - 2545
16 นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล 2545 - 2546
17 นายชรัตน์ วสุธาดา 2546 - 2548
18 นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ 2548 - 2552
19 ดร.ไพศาล วรสถิตย์ 2552 - 2553
20 นายสอาด วีระเจริญ 2553 - 2558
21 นายโกเมนทร์ ทิวทอง 2558 - 2560
22 นายภูวเดช สุระโคตร 2560 - 2564
23 นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ 2564 - ถึงปัจุบัน

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!