ติดต่อเรา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โทร 044-518402 ต่อ 115 โทร 044-514614 มือถือ 086-4681483 ที่ตั้งกลุ่มงานประกันสุขภาพ

1. นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
    092-4269945
– พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ระบบหลักประกันสุขภาพทุกสิทธิ
– จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการเงินการคลัง
– สนับสนุนการพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ด้านบัญชีการเงิน ข้อมูลบริการ ต้นทุนหน่วยบริการ
– งานสนับสนุนคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
– งานประสานงานกองทุนสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

 

2. นายอรรถพงษ์ ดีเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     081-9672246
– งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
– งานพัฒนา/วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
– งานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
– งานวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost)
– งานวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในของรพ.(CMI)
– งานกำกับ ติดตามการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สิทธิ
   อปท./UC รพ.สต.
– งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

 

3. นางสาวบังอร สุดกระโทก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
    061-9454269
– งานบริหารจัดการกองทุน UC
– งานบริหารการเงินการคลัง
* แผนทางการเงินการคลัง (Planfin)
* วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินการคลัง
– งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
– งานบริหารจัดการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
– งานจัดการสนับสนุน Fix Cost รพ.สต.

 

4. นางอภิญญา ดีราชรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
    095-2915852
– งานบริหารการเงินการคลัง
* สนับสนุนคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO)
– งานแผนงานและงบประมาณ
– งานบริหารกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
– งานตรวจสอบกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ /แผนงานโครงการ

 

5. นางสาวปัทมา เมี้ยนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     091-8277227
– งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการเพื่อการพิจารณาช่วยเหลือตาม 
   ม.41 กรณีผู้ให้บริการ
– งานประสานการดำเนินงาน กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
– งานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Data Center 1330
– ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
– งานเจรจาไกล่เกลี่ยสิทธิ UC ผ่านศูนย์ดำรงธรรม

 

6. นายเอกชัย  งามแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     061-0242391
– งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
– งานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว
– งานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
– งานประสานงานกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ