ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ

ความครอบคลุมหลักประกันสขภาพ รายอำเภอ ปี 2564

 • ตุุลาคม 2563
 • พฤศจิกายน 2563
 • ธันวาคม 2563
 • มกราคม 2564
 • กุมภาพันธ์ 2564
 • มีนาคม 2564
 • เมษายน 2564
 • พฤษภาคม 2564
 • มิถุนายน 2564
 • กรกฎาคม 2564
 • สิงหาคม 2564
 • กันยายน 2564

ความครอบคลุมหลักประกันสขภาพ รายอำเภอ ปี 2563

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ รายหมู่บ้าน ปี 2564

 • ตุุลาคม 2563
 • พฤศจิกายน 2563
 • ธันวาคม 2563
 • มกราคม 2564
 • กุมภาพันธ์ 2564
 • มีนาคม 2564
 • เมษายน 2564
 • พฤษภาคม 2564
 • มิถุนายน 2564
 • กรกฎาคม 2564
 • สิงหาคม 2564
 • กันยายน 2564

ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ รายหมู่บ้าน ปี 2563