รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (เภสัชกรปฏิบัติการ/นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ)