แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ ในส่วนราชการใดส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ (นักเรียนทุน) ยื่นใบสมัคร (จพ.เวชสถิติ)

ขอให้ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วนำมายื่นที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารศรีไผท ชั้น 2 สสจ.สุรินทร์ (แห่งเก่า)