รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ขอให้ผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกเอกสารให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ. สุรินทร์ อาคารศรีไผท ชั้น 2