ขอย้าย ภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด ยกเว้น 3 สายงาน ตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร