ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ,ลูกจ้างประจำอยู่ในผลการปฏิบัติราชการ ดีเด่น