รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ – ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดาวน์โหลดเอกสาร และเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมกันเกรา สสจ.สุรินทร์