แบบฟอร์มเลื่อนระดับ 2565

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ท่านที่ต้องการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ให้จัดทำผลงานเล่มละ 1 ชุด
ยังไม่ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม ใส่สันรูด จัดรูปเล่มเสมือนส่งจริง
ส่งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอจริง