แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการ (นักเรียนทุน) ยื่นใบสมัคร (ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม)