ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)