รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารและนำมาในวันรายงานตัว และยังไม่ต้องเขียนลงในเอกสาร เจ้าหน้าที่จะชี้แจงและพากรอกรายละเอียด