ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สุพัฒนา,นัตยา)