ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (วรรณิภา,เสาวภา,สิรินดา)