รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด