รับสมัครข้าราชการผู้ประสงค์รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)