ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (จันทร์เพ็ญ ดีระเมียด)