การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 และให้นำส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

สำหรับฐาน 2 ในการลงนามเพื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย กลุ่มงาน บค.สสจ. จะจัดส่งให้กับผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน(สสอ /รพช)