ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (จันทร์จิรา,ธนกร,พิมพ์ชนก)