แบบฟอร์มประเมินบุคคล เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

สำหรับการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบ
– ส่งเอกสารฉบับเสนอ ผวจ. ลงนาม ต้องครบกำหนดที่เลื่อนระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี *เท่านั้น
– ส่งเอกสาร อย่างละ 1 ชุด ใส่สันรูด ให้ตรวจสอบก่อนครบกำหนด 1 เดือน